Over producten en voorzieningen

Orthopedische schoenen

Orthopedische schoenen zijn schoenen die volledig op maat voor uw voeten en voetproblemen worden gemaakt. Het doel is om u weer zo soepel mogelijk te laten functioneren. Het proces van vervaardigen van uw eerste paar orthopedische schoenen bestaat uit de volgende stappen: het aanmeten, het passen, proef lopen, de modelkeuze, het afleveren en de controle. Bij het aanmeten bespreken wij de beperkingen die u ervaart in het dagelijks leven. Ook nemen we de maten van uw voeten op en maken we een afdruk. Twee tot Drie weken later zijn uw passchoenen klaar en kunt u ze komen passen. De orthopedisch schoentechnicus kan dan zien of er nog aanpassingen gedaan moeten worden. Als de passchoenen goed zijn bevonden, bepaalt u samen met de orthopedisch schoentechnicus uw kleur en modelkeuze. Hier mag u op voorhand al over nadenken, neem bijvoorbeeld een folder van schoenen die u mooi vind mee tijdens een van u eerste afspraken. Daarna gaan we over tot het maken van uw schoenen. Vanaf het moment dat u de kleur en het model heeft uitgekozen, duurt het nog circa 4 weken voordat uw orthopedische schoenen klaar zijn. Wij komen in tegenstelling tot collega’s graag bij u aan huis! Ook voor “lichte” orthopedie leggen wij huisbezoeken af, dus niet alleen als u echt thuisgebonden bent.  Meteen na het uitzoeken van de kleur en het model nemen wij contact met u op om een afspraak voor het afhalen van uw schoenen te maken. Hierna volgt nog een controleafspraak waarbij wij graag uw ervaringen horen en indien nodig eventuele aanpassingen kunnen uitvoeren. Bij wissel- en herhalingsparen kunnen de voor u op individueel vervaardigde leesten vaak opnieuw worden gebruikt. Dat maakt het leveringsproces korter.

Semi-orthopedische schoenen

Semi-orthopedische schoenen, ook wel OSB of SOS genoemd, zijn fabrieksmatig geproduceerde schoenen die door de orthopedisch schoentechnicus kunnen worden aangepast. Zowel binnen in de schoen als onder de zool. Bij het aanmeten bespreken wij de beperkingen die u ervaart in het dagelijks leven en nemen we alle benodigde maten van uw voeten op. Met deze gegevens bepaalt de orthopedisch schoentechnicus samen met u welke soort schoen het best voor u geschikt is. De periode tot afleveren duurt gemiddeld drie weken. Na het goedkeuren en afleveren van uw schoenen volgt een controleafspraak na 3 weken.

Voorlopige orthopedische schoenen (VLOS)

De VoorLopige Orthopedische Schoen, ook wel VLOS genoemd, is een individueel op maat gemaakt product. Vlak na een operatie of amputatie van (delen van) de voet is het van groot belang u snel weer mobiel te krijgen. De VLOS heeft slechts een tijdelijke functie. De constructie is zodanig dat het mogelijk wordt weer te lopen zonder dat bepaalde delen van de voet worden belast. Wanneer de voet zijn definitieve vorm heeft gekregen, vervalt de VLOS en maken we, in samenspraak met uw medisch specialist, definitieve orthopedische schoenen voor u.

Verbandpantoffels

Verbandpantoffels zijn fabrieksmatig vervaardigde pantoffels die speciaal ontwikkeld zijn voor voeten met oedeem (veel vocht) of (nog genezende) wonden. Deze pantoffels krijgt u na een operatie of om u bij een tijdelijk voetprobleem weer snel mobiel te krijgen. Bij de juiste indicatie worden deze verbandpantoffels geheel door uw zorgverzekeraar vergoed. Informeer hiervoor bij uw orthopedisch schoentechnicus.

Steunzolen/ Inlays

Steunzolen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Veel aanvullende verzekeringen dekken wel (grotendeels) de kosten voor steunzolen/ inlays. Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico. Of een aanvullende verzekering voor u rendabel is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Heeft u nog meer zorg nodig, dan zijn de kosten voor een aanvullende verzekering sneller ‘terugverdiend’.  U kunt er ook voor kiezen om steunzolen zelf te betalen.

Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen

Orthopedische Voorzieningen Aan Confectieschoenen, ook wel OVAC genoemd, zijn aanpassingen die aangebracht worden om specifieke klachten op te lossen. Aanpassingen zijn bijvoorbeeld een afwikkeling, een verhoging of een zoolverstijving. Deze aanpassingen stellen echter eisen aan uw schoeisel. De schoenen neemt u mee naar uw eerste afspraak met de orthopedisch schoentechnicus. In overleg worden dan de benodigde aanpassingen gemaakt.

INLOOP SCHEMA Schoenen & steunzolen

U zult bijna altijd moeten wennen aan nieuwe schoenen. Door de verschillende aanpassingen en de correcties kan het staan en lopen anders aanvoelen dan u gewend bent. De schoenen kunnen in het begin ook wat stug aanvoelen. Om u goed te laten wennen aan uw nieuwe schoenen of voetbedden en om bijvoorbeeld drukplekken te voorkomen is het belangrijk dat u de schoenen zorgvuldig indraagt en dat u uw voeten na iedere draagtijd controleert op eventuele drukplekken. Hoe uw voorziening ingelopen dient te worden hangt veel af van de gevoeligheid van de voeten.

  • Als bij controle blijkt dat er rode (druk)plekken zijn ontstaan die pas na lange tijd verdwijnen, dan houdt u de volgende dag dezelfde draagtijd aan.
  • Als er blaren ontstaan ( wondjes of erge drukplekken) dan moet u de voorziening niet meer gebruiken en direct met MVW Orthopedie contact opnemen via telefoonnummer: 06-47645509.

Als uw voorzieningen na twee weken geen klachten hebben gegeven, kunt u aannemen dat ze ingelopen zijn. Wij adviseren voor zowel uw voeten als voor de schoenen om dagelijks te wisselen met een ander paar schoenen.

Orthopedische SCHOENEN SEMI ORTHOPEDISCHE SCHOENEN AANGEPASTE CONFECTIESCHOENEN STEUNZOLEN / SUPPLEMENT
1e dag 2 uur 2 uur 2 uur 3 uur
2e dag 3 uur 3 uur 4 uur 4 uur
3e dag 4 uur 4 uur 4 uur 5 uur
4e dag 5 uur 5 uur 8 uur 6 uur
5e dag 6 uur 6 uur hele dag 7 uur
6e dag 7 uur 7 uur 8 uur
7e dag 8 uur 8 uur hele dag
8e dag Hele dag Hele dag

 

TENSLOTTE ENIGE TIPS:

  • Plaats uw schoenen altijd op de hak met strikken.
  • U strikt uw schoenen beter als de veters niet te dun zijn en de juiste lengte hebben.
  • Aangepaste schoenen geven alleen voldoende steun als ze strak gestrikt zijn.

KLACHTENPROCEDURE

Het streven is altijd om het leveren van producten die voldoen aan hoge kwaliteitseisen, hierbij trachten wij onze dienstverlening zo best mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze cliënten.

Mocht het zo zijn dat er ondanks ons streven toch klachten ontstaan, kunt u deze aan ons kenbaar maken, dit kan mondeling of schriftelijk bij uw maatnemer gebeuren, aan de balie of via de (digitale)post. In alle gevallen gaan wij gegarandeerd op zoek naar een passende oplossing en zullen u schriftelijk informeren over de te nemen maatregelen.

U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van de door ons ontvangen klacht. Daarna zullen wij u binnen 14 werkdagen een voorstel doen tot afhandeling van uw klacht, ook dit zullen wij schriftelijk aan u bevestigen.

Mochten u en MVW Orthopedie niet tot een overeenstemming kunnen komen kan de casus schriftelijk door u  worden aangemeld bij de klachtencommissie ECKG , deze zal binnen 6 weken schriftelijk uitspraak doen.

Wanneer blijkt dat niet tot een overeenstemming gekomen kan worden, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van ECKG .

Alle klachten worden geregistreerd bij de klachtencommissie van MVW Orthopedie zodat deze besproken en geëvalueerd worden om eventueel in de toekomst een klacht te kunnen voorkomen of om onze dienstverlening waar nodig te kunnen verbeteren.

Mochten er naar aanleiding van uw klacht verbeteringen of wijzigingen plaatsvinden, dan zullen wij u uiteraard informeren. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben kunt u deze aan de aan uw maatnemer of via klachtencommissie@mvworthopedie.nl kenbaar maken.

 

Onderstaand een voorbeeld klachtenformulier:

Klachtenformulier ECKG

Indien u als familie, mantelzorger of wettelijk vertegenwoordiger een klacht indient, neemt de commissie deze klachten alleen in behandeling indien de cliënt namens wie u klaagt, instemt met het indienen van een klacht en de klacht mede ondertekent.

 

1 Gegevens klager

 

Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer

 

2 indien de klacht door iemand anders dan cliënt wordt ingediend, dan ook gegevens indiener vermelden

 

Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Relatie tot cliënt □ Partner □ Zoon/dochter □ Familielid

□ Wettelijk vertegenwoordiger □ Anders:________________

 

3 Indien de klacht betrekking heeft op handelen of bejegening van de medewerkers, graag hieronder de namen en indien bekend de functies van medewerkers aangeven

 

Naam  medewerker / functie                                                          /
                                                         /
                                                         /
Waarop heeft uw klacht betrekking □ Bejegening

□ Uitvoeren zorg-/dienstverlening

□ Deskundigheid van medewerkers

□ Verpleegkundig handelen.

□ Informatieverstrekking

□ Bereikbaarheid tijdens / buiten kantooruren

□ Nakomen van afspraken

□ Anders;

 

 

 

 

4 Toelichting op de klacht

U kunt hieronder beschrijven waar uw klacht over gaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Wat kan er volgens u het beste gedaan worden om uw klacht te verhelpen 

U kunt hieronder beschrijven waar uw klacht over gaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Heeft u de klacht ook elders ingediend?

□ Ja  □ Nee

 

7 Ondertekening

Datum                                                __________________

 

Handtekening cliënt                          __________________

 

Handtekening contactpersoon          __________________

U kunt dit formulieren richten aan:

 

MVW Orthopedie

t.a.v. Klachtenfunctionaris

Briljantstraat 4 6412 SK Heerlen

 

MVW Orthopedie is aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie ECKG voor het geval dit nodig zou zijn.